Za potrošače

Updated: 21.06.2024.

 

1. Definicije

U ovim Uvjetima sljedeći pojmovi imaju sljedeća značenja:

 1. Dodatni sporazum: sporazum prema kojem Potrošač prima proizvode,digitalni sadržaj i/ili usluge putem ugovora na daljinu, i te proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge isporučuje Trgovac ili treća strana na temelju dogovora između te treće strane i Trgovca;
 2. Razdoblje razmatranja ili razmišljanja: razdoblje tijekom kojeg Potrošač može ostvariti svoje pravo na odustanak i tijekom kojeg razmišlja o svim važnim informacijama u svezi s ugovorom;
 3. Potrošač: fizička osoba koja sklapa posao izvan svoje trgovačke, profesionalne ili poslovne djelatnosti;
 4. Dan: kalendarski dan;
 5. Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;
 6. Transakcija produljenog trajanja: ugovor na daljinu koji se odnosi na niz proizvoda i/ili usluga, pri čemu se obveza isporuke i/ili kupnje raspodjeljuje ili produljuje kroz određeno razdoblje;
 7. Trajni medij: bilo koji način – uključujući e-poštu – koji omogućuje potrošaču ili trgovcu pohranjivanje informacija koje su njemu osobno namijenjene na takav način da buduća uporaba ili konzultacije budu moguće tijekom razdoblja koje odgovara svrsi za koju je informacija namijenjena i što omogućuje nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih podataka;
 8. Pravo na odustajanje: mogućnost potrošača da odustane od ugovora sklopljenog na daljinu unutar određenog razdoblja razmatranja;
 9. Trgovac: KBS
 10. Ugovor na daljinu: ugovor zaključen između Trgovca i Potrošača unutar okvira sustava organiziranog za prodaju na daljinu prozvoda, digitalnog sadržaja i/ili usluga, pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i uključujući trenutak kada je ugovor zaključen, isključivo ili djelomično koristi jedna ili više tehnologija komunikacije na daljinu;
 11. Standardni obrazac za odustajanje: Europski standardni obrazac za odustajanje koji je uključen u Dodatku I ovih Općih uvjeta;
 12. Tehnologija za komunikaciju na daljinu: sredstva koja se mogu koristiti za komunikaciju u vezi s ponudom trgovca i za sklapanje ugovora, a da potrošač i trgovac ne budu istovremeno na istom mjestu.

2. Identitet trgovca

Upravlja: Koi & Bonsai Show
Uredska adresa: Savska 25, Zapresic
E-mail adresa: [email protected]

3. Primjenjivost

 1. Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na bilo koju ponudu Trgovca i na bilo koji ugovor na daljinu koji zaključuje Trgovac i Potrošač.
 2. Prije sklapanja ugovora na daljinu, tekst ovih Općih uvjeta bit će dostupan Potrošaču. Ako to nije razumno moguće, Trgovac će naznačiti na koji način se mogu pregledati Opći uvjeti u poslovnim prostorijama Trgovca i da će biti poslani besplatno Potrošaču ako se to zatraži, prije zaključenja ugovora na daljinu.
 3. Ako se ugovor na daljinu zaključi elektroničkim putem, tekst ovih Općih uvjeta, u odstupanju od prethodnog odjeljka i prije sklapanja ugovora na daljinu, Potrošaču se može dostaviti elektroničkim putem na takav način da ga Potrošač može lako pohraniti na trajni nosač podataka. Ako to nije razumno moguće, Trgovac će prije sklapanja ugovora na daljinu naznačiti gdje se Opći uvjeti mogu pregledati elektroničkim putem i koji će  se na  zahtjev Potrošača besplatno, bilo elektroničkim putem ili na neki drugi način, poslati Potrošaču prije sklapanja ugovora na daljinu.
 4. U slučaju da se uz ove Opće uvjete primjenjuju posebni uvjeti vezani uz proizvod ili uslugu, drugi i treći stavak primjenjuju se u skladu s tim, a u slučaju kontradiktornih uvjeta, Potrošač se uvijek može pozvati na važeću odredbu koja mu je najpovoljnija.

4. Ponuda

 1. Ako je ponuda ograničena ili ako se primjenjuju određeni uvjeti, to će biti izričito navedeno u ponudi.
 2. Ponuda sadrži cjelovit i točan opis proizvoda, digitalnog sadržaja i/ili ponuđenih usluga. Opis je dovoljno detaljan kako bi Potrošaču omogućio odgovarajuću procjenu ponude. Ako Trgovac koristi slike, to su istinite slike proizvoda i/ili usluga koje se pružaju. Očigledne pogreške ili pogreške u ponudi ne obvezuju Trgovca.
 3. Svaka ponuda sadrži takve informacije da je Potrošaču jasno koja su prava i obveze vezane uz prihvaćanje ponude.

5. Ugovor

 1. Ugovor će se zaključiti u skladu s odredbama iz stavka 4., u trenutku kada Potrošač prihvaća ponudu i kada su ispunjeni postavljeni uvjeti.
 2. Ako je Potrošač prihvatio ponudu elektroničkim putem, Trgovac će potvrditi primitak prihvaćanja ponude elektroničkim putem u roku od 3 radna dana. Sve dok prihvaćanje nije potvrđeno od strane Trgovca, Potrošač može odbiti ugovor.
 3. Ako se ugovor zaključi elektroničkim putem, Trgovac će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za elektronički prijenos podataka i osigurati  sigurno mrežno okruženje. Ako je  Potrošač u mogućnosti platiti elektroničkim putem,Trgovac će poštovati odgovarajuće sigurnosne mjere.
 4. Trgovac može,unutar zakonskih okvira, prikupiti informacije o mogućnosti Potrošača da ispuni svoje obveze plaćanja i o svim činjenicama i čimbenicima važnim za odgovorno sklapanje ugovora na daljinu. Ako, djelujući na rezultatima ove istrage, Trgovac ima valjane razloge da ne zaključi ugovor, ima pravo odbiti nalog ili zahtjev uz potkrijepljivanje razlozima ili priložiti posebne uvjete provedbe.
 5. Prilkom isporuke proizvoda, usluga ili digitalnog sadržaja, Trgovac će zajedno s proizvodom, uslugom ili digitalnim sadržajem poslati Potrošaču sljedeće podatke u pisanom obliku ili na takav način da ih Potrošač na pristupačan način može pohraniti na trajni nosač podataka:
 • adresu ureda na lokaciji na kojoj trgovac obavlja svoju djelatnost i gdje potrošač može uložiti prigovor;
 • uvjete pod kojima i način na koji Potrošač može ostvariti pravo na odustajanje ili, ovisno o slučaju, jasne informacije o njegovom isključenju iz prava na odustajanje;
 • informacije o jamstvima i postojećim postprodajnim uslugama;
 • cijena koja uključuje sve poreze na proizvod, uslugu ili digitalni sadržaj i gdje je to primjenjivo, troškove isporuke i način plaćanja, isporuke ili provedbe ugovora na daljinu;
 • zahtjeve za otkazivanje ugovora, ako ugovor traje dulje od jedne godine ili na neodređeno vrijeme;
 • standardni obrazac za odustajanje ako Potrošač ima pravo na odustanak.
 1. U slučaju produljenog trajanja ugovora, odredba iz prethodnog stavka odnosi se samo na prvu isporuku.

6. Pravo na odustajanje

Po isporuci proizvoda

 1. Potrošač može odbiti ugovor o kupnji proizvoda bez navođenja razloga tijekom razdoblja od 14 dana. Trgovac može pitati Potrošača o razlogu odbijanja, no Potrošač nije dužan navesti svoj(e) razlog(e).
 2. Razdoblje iz stavka 1. započinje na dan kada Potrošač ili treća strana koju je on unaprijed imenovao primi proizvod, a koja nije prijevoznik, ili:
 • ako je Potrošač naručio nekoliko proizvoda: dan kada je Potrošač ili treća strana koju je on imenovao  primio posljednji proizvod. Trgovac može odbiti jednu narudžbu za nekoliko proizvoda s različitim datumima isporuke, pod uvjetom da je o tome jasno obavijestio Potrošača prije postupka narudžbe;
 • u slučaju da se isporuka proizvoda sastoji od različitih isporuka ili dijelova: dan kada je Potrošač ili treća strana koju je on imenovao primio posljednju isporuku ili zadnji dio;
 • u slučaju ugovora o redovitoj isporuci proizvoda tijekom određenog razdoblja:dan kada je Potrošač ili treća strana koju je on imenovao primio posljednji proizvod.                                    

Po isporuci usluga i digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom mediju:

 1. Potrošač može raskinuti ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom mediju bez navođenja razloga tijekom razdoblja od najmanje četrnaest dana.Trgovac može pitati Potrošača o razlogu raskida, no Potrošač nije dužan navesti svoj(e) razlog(e).
 2. Razdoblje iz stavka 3. započinje na dan nakon sklapanja ugovora. Za usluge Potrošač nema pravo na odustajenje.

Produljeno razdoblje razmatranja za proizvode, usluge i digitalni sadržaj koji nisu dostavljeni na materijalnom mediju u slučaju da Potrošač nije obaviješten o pravu na odustajanje:

 1. Ako Trgovac nije Potrošaču pružio zakonski obvezne informacije o pravu na odustajanje ili nije pružio standardni obrazac za odustajanje, razdoblje razmatranja  istječe dvanaest mjeseci nakon završetka izvornog razdoblja razmatranja u skladu s prethodnim točkama ovog članka.
 2. Ako je Trgovac pružio Potrošaču informacije iz prethodnog stavka u roku od dvanaest mjeseci nakon početnog dana prvobitnog razdoblja za razmatranje, razdoblje razmatranja istječe 14 dana nakon dana kada je Potrošač primio informacije.
 3. Potrošač nema pravo odustajanje od kupnje biljaka i/ili hortikulturnih proizvoda nakon dostave ili preuzimanja proizvoda.

7. Obveze Potrošača za vrijeme razmatranja

 1. Tijekom tog razdoblja, Potrošač će pažljivo postupati s proizvodom i ambalažom. Proizvod će raspakirati ili ga koristiti samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ocjenjivanje prirode, karakteristika i djelotvornosti proizvoda. Važna polazna točka ovdje je da Potrošač smije rukovati proizvodom i pregledavati ga samo na isti način na koji bi mu bilo dopušteno u trgovini.
 2. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda samo onda ako je ono uzrokovano njegovim načinom rukovanja proizvodom, osim onog što je dopušteno i stavku 1.
 3. Potrošač nije odgovaran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako mu Trgovac prije sklapanja ugovora nije pružio sve zakonom obvezne informacije o pravu na odustajanje.

8. Potrošači koji ostvaruju svoje pravo na odustajanje i troškove

 1. Potrošač koji želi ostvariti svoje pravo na odustajanje, dužan je o tome obavijestiti Trgovca putem standardnog obrasca za odustajanje unutar roka za odustajanje ili na neki drugi jasan način.
 2. Potrošač će vratiti proizvod ili ga dostaviti (ovlaštenom predstavniku) Trgovca što je prije moguće, ali najkasnije u roku od 14 dana nakon  obavijesti iz stavka 1. To nije potrebno, ako je Trgovac ponudio da sam pokupi proizvod. Potrošač mora u svakom slučaju postupati u skladu s vremenom za vraćanje proizvoda ako pošalje proizvod natrag prije isteka razdoblja razmatranja.
 3. Potrošač će vratiti proizvod sa svim isporučenim priborom, i ako je razumno moguće u izvornom stanju i pakiranju te u skladu s razumnim i jasnim uputama koje je dao Trgovac.
 4. Rizik i teret dokazivanja za pravilno i pravovremeno ostvarivanje prava na odustanak snosi Potrošač.
 5. Potrošač snosi izravne troškove povrata proizvoda.
 6. Ako Potrošač ostvari svoje pravo na odustanak nakon što je najprije izričito zatražio da obavljanje usluge koja nije pripremljena za prodaju započne u ograničenom volumenu ili u zadanoj količini tijekom razdoblja razmatranja, Potrošač će dugovati Trgovcu novčani iznos koji je jednak dijelu ugovora koji je Trgovac ispunio u trenutku odustanka, u usporedbi s cjelovitim ispunjenjem ugovora.
 7. Potrošač neće snositi troškove za obavljanje usluga koje nisu pripremljene za prodaju – u ograničenom volumenu ili količini, ako:
 • Trgovac nije pružio Potrošaču zakonom obvezujuće informacije o pravu na odustanak, naknadi troškova u slučaju odustanka ili standardnom obrascu za odustajanje, ili:
 • Potrošač nije izričito zatražio da se obavljanje usluge započne tijekom razdoblja razmatranja.
 1. Potrošač neće snositi troškove cijele ili djelomične isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na materijalnom mediju, ako:
 • prije isporuke, nije izričito pristao na započinjanje ispunjenja ugovora prije isteka razdoblja razmatranja;
 • nije priznao da je izgubio pravo na odustajanje prilikom davanja pristanka; ili
 • Trgovac je zanemario potvrditi ovu izjavu Potrošača.
 1. Ako Potrošač ostvari svoje pravo na odustajanje, svi dodatni sporazumi prestaju po zakonu.

9. Obveze Trgovca u slučaju odustanka

 1. Ako Trgovac omogući Potrošaču da daje izjavu o svom odustanku elektroničkim putem, odmah će nakon primitka takve izjave poslati potvrdu o primitku.
 2. Trgovac će nadoknaditi sve uplate koje je izvršio Potrošač, uključujući sve troškove isporuke koje je Trgovac zaračunao za vraćeni proizvod, što je prije moguće, ali najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ga je Potrošač obavijestio o svom odustanku. Ako Trgovac ne ponudi da sam pokupi proizvod, može pričekati s povratom novca dok ne primi proizvod ili dok Potrošač ne dokaže da je vratio proizvod, ovisno o tome što se prije dogodi.
 3. Za bilo koji povrat, Trgovac će koristiti isti način plaćanja koji je u početku koristio i Potrošač, osim ako Potrošač ne pristane na drugi način. Povrat je za Potrošača besplatan.
 4. Ako se Potrošač odlučio za skuplji način isporuke umjesto najjeftinije standardne isporuke, Trgovac ne mora nadoknaditi dodatne troškove za skuplji način isporuke.

10. Isključenje prava na odustanak

Trgovac može isključiti pravo na odustanak za sljedeće proizvode i usluge, ali samo onda ako je Trgovac to jasno naveo prilikom izrade ponude ili u svakom slučaju pravodobno prije sklapanja ugovora:

 1. proizvodi ili usluge s cijenom koja je podložna fluktuacijama na financijskom tržištu na koje Trgovac nema utjecaja i koje se mogu pojaviti u razdoblju razmatranja;
 2. Ugovori zaključeni tijekom javne dražbe. Javna dražba definira se kao način prodaje pri kojem Trgovac nudi proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge na dražbi, prema uputama dražitelja, i pri čemu je uspješan ponuditelj dužan kupiti proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge;
 3. Ugovori o uslugama, nakon potpunog izvođenja usluge, ali samo ako:
 • je izvođenje započelo s izričitim prethodnim pristankom Potrošača; i
 • Potrošač je izjavio da je izgubio pravo na odustajanje čim je Trgovac u potpunosti izvršio ugovor;
 1. Putovanja, odmori i kružna putovanja u paket aranžmanima iz članka 7:500 BW i ugovori o putničkom prijevozu;
 2. Ugovori o uslugama za omogućavanje smještaja, ako je ugovorom već određen datum ili razdoblje provedbe, a osim u svrhu smještaja, prijevoza robe, usluge iznajmljivanja automobila i ugostiteljstva;
 3. Ugovori koji se odnose na slobodne ili rekreacijske aktivnosti , ako je ugovorom već određen neki datum ili razdoblje izvođenja;
 4. Proizvodi proizvedeni u skladu sa specifikacijama potrošača, koji nisu gotovi i koji se proizvode na temelju individualnog izbora ili odluke potrošača ili koji su namijenjeni određenoj osobi;
 5. Kvarljivi proizvodi ili proizvodi ograničene trajnosti;
 6. Zapečaćeni proizvodi koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu prikladni za vraćanje i čiji je pečat slomljen nakon isporuke;
 7. Proizvodi koji se zbog svoje prirode nepovratno miješaju s drugim proizvodima;
 8. Alkoholna pića čija je cijena dogovorena zaključenjem ugovora, ali čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu na koje Trgovac ne može utjecati;
 9. Zapečaćene audio/video snimke i računalni programi čiji su pečati slomljeni nakon isporuke;
 10. Isporuka digitalnog sadržaja osim na materijalnom mediju, ali samo ako:
 • isporuka je započela uz izričitu prethodnu suglasnost Potrošača, i
 • Potrošač je izjavio da je time izgubio pravo na odustajanje.

11. Cijena

 1. Cijene proizvoda i/ili usluga koje se pružaju neće se povisiti tijekom razdoblja važenja navedenog u ponudi, podložno  promjenama cijena zbog promjena u stopama PDV-a.
 2. Suprotno prethodnom stavku, Trgovac može nuditi proizvode ili usluge po različitim cijenama, u slučajevima gdje su te cijene podložne fluktuacijama na financijskom tržištu na koje Trgovac ne može utjecati. U ponudi mora biti navedena mogućnost podložnosti fluktuacijama i činjenica da su naznačene cijene preporučene cijene.
 3. Povećanja cijena u roku od 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dozvoljena su samo ako su rezulat zakonskih propisa ili odredbi.
 4. Povećanja cijena više od 3 mjeseca nakon zaključenja ugovora dozvoljena su samo ako je Trgovac to odredio i :
 • rezultat su zakonskih propisa ili odredbi; ili
 • Potrošač je ovlašten raskinuti ugovor na dan kada povećanje cijene stupa na snagu.

12. Izvršenje ugovora i dodatno jamstvo

 1. Trgovac jamči da su proizvodi i/ili usluge u skladu s ugovorom, sa specifikacijama navedenim u ponudi, u skladu s razumnim zahtjevima pouzdanosti i/ili upotrebljivosti i s postojećim zakonskim odredbama i/ili vladinim propisima na dan zaključenja ugovora. Ako se dogovori, Trgovac također jamči da je proizvod pogodan za drugu upotrebu, a ne za uobičajenu upotrebu.
 2. Dodatno jamstvo koje nudi Trgovac,proizvođač ili uvoznik nikada ne može utjecati na zakonska prava i zahtjeve koje Potrošač može ostvariti prema Trgovcu prema ugovoru ako Trgovac nije uspio ispuniti svoj dio ugovora.
 3. Pod dodatnim jamstvom podrazumijeva se svaka obveza Trgovca, njegovog dobavljača, uvoznika ili proizvođača u kojem Potrošaču ustupa određena prava ili potraživanja, veća od onih predviđenih zakonom, u slučaju da ne uspije ispuniti svoj dio ugovora.

13. Isporuka i izvršenje

 1. Trgovac će pružati najbolju moguću brigu prilikom primanja i izvršavanja narudžbi za proizvode i prilikom procjene zahtjeva za pružanje usluga.
 2. Mjesto isporuke smatra se adresa koju je Potrošač dao tvrtki.
 3. Uz dužno poštovanje odredbi članka 4. ovih Općih uvjeta, tvrtka će izvršavati prihvaćene narudžbe prikladnom brzinom, ali najkasnije u roku od 30 dana, osim ako nije ugovoren drugi rok isporuke. Ako isporuka kasni ili ako se isporuka ne može izvršiti ili se može izvršiti samo djelomično, Potrošač će biti obaviješten o tome u roku od najkasnije 30 dana nakon narudžbe. U tom slučaju, Potrošač ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja ikakvih naknada te ima pravo na moguću naknadu štete.
 4. Nakon raskida u skladu s prethodnim stavkom, Trgovac će odmah Potrošaču vratiti iznos koji je Potrošač uplatio.
 5. Rizik od oštećenja i/ili gubitka proizvoda snosit će Trgovac do trenutka isporuke Potrošaču ili predstavniku kojega je Potrošač unaprijed imenovao i o tome obavijestio Trgovca, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno.

14. Transakcije produljenog trajanja: trajanje, raskid i produljenje

Raskid

 1. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme za redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga uz poštovanje pravila o raskidu  i uz otkazni rok koji nije dulji od mjesec dana.
 2. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je zaključen na određeno vrijeme za redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga na kraju određenog razdoblja, uz odgovarajuće poštovanje pravila o raskidu i uz otkazni rok koji nije dulji od mjesec dana.
 3. Potrošač može raskinuti ugovore koji su navedeni u prva dva stavka:
 • u bilo koje vrijeme i ne ograničavajući se na raskid u određeno vrijeme ili tijekom određenog razdoblja;
 • na isti način na koji ih je zaključio;
 • u svakom trenutku s istim otkaznim rokom kako je ugovoreno s Trgovcem.

Produljenje

 1. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme za redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se automatski produljiti ili obnoviti na određeno vrijeme.
 2. Bez obzira na ono što je navedeno u prethodnom stavku, ugovor na određeno vrijeme za redovitu dostavu dnevnih ili tjednih novina ili časopisa može se automatski produljiti za određeno razdoblje od najviše tri mjeseca ako Potrošač može raskinuti ovaj produljeni ugovor pred kraj produljenja uz otkazni rok koji nije dulji od mjesec dana.
 3. Ugovor zaključen na određeno vrijeme za redovitu isporuku proizvoda ili usluga može se automatski produljiti na neodređeno vrijeme samo ako ga Potrošač može raskinuti u bilo kojem trenutku uz otkazni rok koji nije dulji od mjesec dana, a u slučaju ugovora koji se odnosi na  redovitu isporuku dnevnih ili tjednih novina ili časopisa,ali manje nego jednom mjesečno, otkazni rok  nije dulji od tri mjeseca.
 4. Ugovor s ograničenim trajanjem za redovitu isporuku dnevnih ili tjednih novina ili časopisa uz probno razdoblje (probne ili uvodne pretplate) ne produljuje se automatski i automatski prestaje nakon probnog ili uvodnog razdoblja

Trajanje

 1. Ako je trajanje ugovora dulje od jedne godine, Potrošač može raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme nakon jedne godine, s otkaznim rokom koji nije dulji od mjesec dana, osim ako je razumno i pravično da bi prijevremeni raskid ugovora bio neprihvatljiv.

15. Plaćanje

 1. Ako u ugovoru ili u dodatnim sporazumima nije drugačije određeno, iznosi koje mora platiti Potrošač trebali bi se podmiriti u roku od 14 dana nakon početka razdoblja razmatranja, ili ako to razdoblje ne postoji, u roku od 14 dana nakon sklapanja ugovora. U slučaju ugovora o pružanju usluga, ovo razdoblje od 14 dana započinje danom kada je Potrošač primio potvrdu ugovora.
 2. Pri prodaji proizvoda potrošačima, u općim uvjetima nikada nije dopušteno ugovaranje predujma  većeg od 50 %. Ako je avansno plaćanje dogovoreno, Potrošač ne može ostvariti nikakva prava u vezi s izvršenjem predmetne narudžbe ili predmetne(ih) usluge(a) prije nego što se ne izvrši dogovoreno avansno plaćanje.
 3. Potrošač je dužan Trgovca odmah obavijestiti o mogućim netočnostima u danim ili navedenim detaljima plaćanja.
 4. Ako Potrošač nije na vrijeme ispunio svoju(e) obvezu(e) plaćanja nakon što ga je Trgovac obavijestio o kašnjenju u plaćanju, Potrošaču je dat rok od 14 dana da ispuni svoju obvezu plaćanja; ako plaćanje nije izvršeno u tom roku od 14 dana, Potrošač je dužan platiti zakonsku kamatu na iznos koji duguje, a Trgovac ima pravo naplatiti od Potrošača sve razumne izvanparnične troškove. Ti troškovi naplate iznose najviše: 15 % za nepodmirene iznose do 2.500 €; 10 % za sljedećih 2.500 €; i 5 % za sljedećih 5.000 €, s najmanje 40 €. Trgovac može odstupiti od gore navedenih iznosa i postotaka u korist Potrošača.

16. Postupak rješavanja pritužbi

 1. Trgovac ima dobro uspostavljen postupak rješavanja pritužbi i s pritužbama će postupati u skladu s postupkom rješavanja pritužbi.
 2. Potrošač koji je otkrio nedostatke u izvršenju ugovora, dužan je podnijeti bez odgađanja pritužbu Trgovcu. Pritužbe se podnose bez odgađanja, u cijelosti i moraju biti jasno opisane.
 3. Na pritužbe podnesene Trgovcu odgovorit će se u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako se predviđa da je za rješavanje pritužbe potrebno dulje vrijeme, tada će Trgovac odgovoriti u roku od 14 dana, potvrđujući primitak, uz naznaku kada Potrošač može očekivati detaljniji odgovor.
 1. Ako se pritužba ne može riješiti zajedničkim dogovorom u razumnom roku ili u roku od 3 mjeseca nakon podnošenja pritužbe, doći će do spora koji će se riješiti u skladu s pravilima za rješavanje sporova.

17. Sporovi

 1. Ugovori sklopljeni između trgovca i potrošača na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti podliježu isključivo hrvatskim zakonima.

19. Dodatne odredbe ili odstupanja

Dodatne odredbe ili odstupanja od ovih Općih uvjeta ne bi smjele biti na štetu Potrošača i trebale bi biti u pisanom obliku ili zabilježene na takav način da ih Potrošač može na pristupačan način pohraniti na trajni nosač podataka.

20. Izmjene i dopune Općih uvjeta

 1. Koibonsaishow si ostavlja pravo za mjenjanje opcih uvjeta.
 2. Izmjene i dopune ovih uvjeta stupit će na snagu tek nakon što budu objavljene na odgovarajući način, pod uvjetom da će u slučaju odgovarajućih izmjena i dopuna tijekom valjanosti ponude biti mjerodavna odredba koja je najpovoljnija za Potrošača.

Uvjeti i odredbe za poslovne kupce

1. Definicije

U ovim uvjetima i odredbama upotrebljavat će se sljedeći pojmovi i definicije:

1. Dan: kalendarski dan;

2. Digitalni sadržaj: podaci koji se proizvode ili isporučuju u digitalnom obliku;

3. Dugoročni ugovor: ugovor koji predviđa redovitu isporuku artikala, usluga i/ili digitalnog sadržaja tijekom određenog razdoblja;

4. Trajni medij: bilo koji alat – uključujući e-poštu – koji omogućuje kupcu ili poduzetniku pohranu podataka koji su mu osobno upućeni na način koji omogućuje buduće savjetovanje ili upotrebu tijekom razdoblja prilagođenog cilju kojem su informacije namijenjene i omogućuje nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih podataka;

5. Kupac: fizička ili pravna osoba koja djeluje kao profesionalac i/ili u tvrtki;

6. Poduzetnik: fizička ili pravna osoba koja nudi proizvode, digitalni sadržaj (i pristup njemu) i/ili usluge kupcima na daljinu;

7. Ugovor na daljinu: ugovor koji se zaključuje između poduzetnika i kupca u kontekstu organiziranog sustava za prodaju proizvoda na daljinu, digitalnih sadržaja i/ili usluga, pri čemu se, do sklapanja ugovora, isključivo ili djelomično upotrebljava jedna ili više tehnika za komunikaciju na daljinu;

8. Pisano: u ovim uvjetima i odredbama, “pisano” uključuje komunikaciju putem e-pošte i faksa ako su identitet pošiljatelja i cjelovitost e-pošte dovoljno sigurni;

9. Tehnika komunikacije na daljinu: sredstvo koje se može upotrebljavati za sklapanje ugovora, bez da se kupac i poduzetnik moraju okupiti istovremeno u istom prostoru;

10. Web-stranica: poduzetnikova web-trgovina u kojoj se nude dobra i usluge koje kupci mogu kupiti;

11. Platforma: vanjsko okruženje u kojem poduzetnici mogu ponuditi robu i usluge koje kupci mogu kupiti.

2. – Identitet poduzetnika

Koi & Bonsai Show
Savska 25, Zapresic

3. Primjenjivost

1. Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na svaku ponudu poduzetnika i svaki ugovor na daljinu između poduzetnika i kupca.

2. Ako kupac u svoje zaduženje uvrsti odredbe ili uvjete koji odstupaju od općih uvjeta i odredbi ili se ne pojavljuju u njima, tada će odredbe ili uvjeti biti primjenjivi na poduzetnika samo u slučaju da se izričito prihvate u pisanom obliku.

3. Tekst ovih uvjeta i odredbi bit će dostupan kupcu prije sklapanja ugovora na daljinu. Ako to nije razumno moguće, poduzetnik će prije sklapanja ugovora na daljinu navesti način na koji poduzetnici mogu pregledati uvjete i odredbe te ih na zahtjev kupca poslati u najkraćem mogućem roku, besplatno.

4. Ako se ugovor na daljinu zaključi elektroničkim putem, može se dogoditi da, suprotno prethodnom odlomku i prije sklapanja ugovora na daljinu, tekst ovih uvjeta i odredbi bude dostupan kupcu elektroničkim putem tako da ga kupac može pohraniti na jednostavan način na trajni nosač podataka. Ako to nije razumno moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu, bit će navedeno gdje se uvjeti i odredbe mogu elektronički pregledati i da će se poslati elektroničkim ili drugim putem, besplatno, na zahtjev kupca.

5. Ako je i u mjeri u kojoj je jedna od odredbi ovih općih uvjeta i odredbi ništavna ili nevažeća, odredba u pitanju mora se čitati kao zakonski dopuštena odredba koja je sadržajem najbliža namjerama stranaka, kako se čini iz ništavne ili nevažeće odredbe, dok preostale odredbe ostaju u potpunosti na snazi.

6. Ako se, uz ove uvjete i odredbe, primjenjuju i posebni uvjeti vanjske platforme na kojoj poduzetnik nudi proizvode i usluge, kupac se može, u slučaju sukobljenih uvjeta, uvijek pozvati na primjenjivi uvjet koji mu je najpovoljniji, ali samo ako se ne može odstupiti od Uvjeta i odredbi.

7. Poslovni kupci neće imati pristup aukcijama u regijama u kojima se te usluge nude.

4. Ponuda

1. Ako ponuda podliježe ograničenom trajanju ili uvjetima, to će biti izričito navedeno u njoj.

2. Ponuda će sadržavati cjelovit i detaljan opis ponuđenih proizvoda, digitalnog sadržaja i/ili usluga.

3. Sadržaj web-stranice, kao i njena ponuda, sastavljeni su s najvećom pažnjom. Međutim, poduzetnik ne može jamčiti da su svi podaci na web-stranici uvijek točni i cjeloviti. Zbog toga su sve cijene, ponuda i ostali podaci na web-stranici i u ostalim materijalima poduzetnika podložni očitim programskim i tiskarskim pogreškama.

5. Ugovor

1. Ugovor stupa na snagu u trenutku kad kupac prihvati ponudu i udovolji odgovarajućim uvjetima.

2. Ako je kupac prihvatio ponudu elektroničkim putem, poduzetnik će odmah potvrditi elektroničkim putem primitak prihvaćanja ponude. Ako poduzetnik nije potvrdio primitak prihvaćanja ponude, kupac može raskinuti ugovor.

3. Nakon što kupac prihvati ponudu, poduzetnik zadržava pravo otkazivanja ponude u roku od 3 radna dana od prihvaćanja. Poduzetnik će odmah obavijestiti kupca o takvim otkazivanjima.

4. Ako se ugovor zaključi elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao elektronički prijenos podataka i osigurat će sigurno internetsko okruženje. Ako kupac može platiti elektroničkim putem, poduzetnik će se u tu svrhu pridržavati odgovarajućih sigurnosnih mjera.

5. Ako se nakon prihvaćanja ugovora ispostavi da je klijent naveo netočne detalje, poduzetnik ima pravo ispuniti svoje obveze tek nakon što primi točne detalje.

6. Poduzetnik može, unutar zakonskih odredbi, istražiti može li kupac ispuniti svoje obveze plaćanja, kao i istražiti sve činjenice i čimbenike koji su važni za odgovorno sklapanje ugovora na daljinu. Ako na temelju te istrage poduzetnik ima čvrste razloge da ne uđe u ugovor, ima pravo odbiti narudžbu ili zahtjev navodeći razloge ili priložiti posebne uvjete provedbe. Ako poduzetnik, na temelju istrage, odbije zahtjev ili mu priloži posebne uvjete, kupac će o tome biti obaviješten najkasnije 3 dana nakon sklapanja ugovora.

6. Cijene

1. Sve cijene spomenute na web-stranici i u ostalim materijalima poduzetnika uključuju PDV (osim ako nije drukčije navedeno) i osim ako nije drukčije navedeno na web-stranici, uključuju se i druge primjenjive naknade.

2. Suprotno prethodnom odlomku, poduzetnik može ponuditi proizvode ili usluge, čije su cijene povezane s oscilacijama na financijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaj, po promjenjivim cijenama. Ta veza s oscilacijama i činjenica da su sve navedene cijene ciljane cijene bit će navedena u ponudi.

3. Poduzetnik može promijeniti cijene 2 tjedna nakon zaključenja ugovora.  Kupci koji se ne slažu s promjenom ovlašteni su raskinuti ugovor bez da im poduzetnik to naplati.

4. Dodatni troškovi, poput naknada za dostavu i naknada za plaćanje, bit će navedeni na web-stranici i bit će prikazani barem tijekom postupka narudžbe.

7. Izvršenje ugovora i dodatno jamstvo

1. Poduzetnik jamči da su isporučeni proizvodi i usluge u skladu s ugovorom, podrazumijevajući da se manja odstupanja prihvaćena u sektoru u odnosu na određene veličine, težine, količine, promjene boje i blaga međusobna odstupanja u boji itd., ne računaju kao nedostaci sa strane poduzetnika.

2. Kupac mora pregledati isporučenu robu u trenutku dostave i mora provjeriti odgovara li isporučena roba ugovornim odredbama. To uključuje:

– je li isporučena prava roba;

– odgovara li isporučena roba po količini i broju onome što je dogovoreno;

– ispunjava li isporučena roba zahtjeve koji se mogu postaviti za uobičajenu uporabu i/ili komercijalne svrhe.

U slučaju vidljivih oštećenja ili nedostataka, kupac ih mora prijaviti poduzetniku u roku od 14 dana nakon isporuke. Ukoliko se utvrde nevidljiva oštećenja ili nedostaci, kupac ih mora prijaviti poduzetniku najkasnije u roku od 14 dana nakon što ih je opravdano mogao otkriti. Ako kupac to ne učini, više nema pravo na bilo kakav oblik popravka, zamjene, nadoknade i/ili povrata za te nedostatke.

3. Ako poduzetnik smatra da je prigovor opravdan, relevantni proizvodi popravit će se, zamijeniti ili (djelomično) nadoknaditi nakon savjetovanja s kupcem. Poduzetnik stoga može uputiti kupca proizvođaču ili dobavljaču.

8. Dostava i izvršenje

1. U skladu s onim što je u vezi s tim navedeno u članku 3 ovih uvjeta i odredbi, poduzetnik će izvršavati prihvaćene narudžbe odgovarajućom brzinom.

2. Poduzetnik ima pravo angažirati treće strane ako je potrebno za izvršavanje zadataka iz ugovora.

3. Navedeni rokovi isporuke moraju se tumačiti kao dužnost s razumnim naporom i smatraju se približnima. Poduzetnik smije slobodno odabrati prijevoznika. Osim u slučaju namjere ili namjerne nepromišljenosti prodavača, prekoračenje roka isporuke nikad neće dati pravo kupcu na bilo kakav oblik naknade.

4. Poduzetnik zadržava pravo isporuke prodanih proizvoda u dijelovima.

5. Rizik od oštećenja i/ili gubitka proizvoda preuzima poduzetnik do trenutka isporuke kupcu, ako nije izričito ugovoreno drukčije. Ako kupac pristane preuzeti proizvode, rizik se prenosi prilikom predaje proizvoda.

6. Ako kupac ili treća strana koju je odredio nisu prisutni na adresi za dostavu u dogovoreno vrijeme za primanje proizvoda, poduzetnik ima pravo vratiti proizvode. U dogovoru s kupcem, poduzetnik može, uz dodatne troškove, ponuditi proizvode kupcu u drugo vrijeme i/ili na drugi dan. Ako se pokaže da je dostava nemoguća, obveza plaćanja neće se otkazati, a svi dodatni troškovi, uključujući troškove povrata, naplatit će se kupcu. 

9. Proširene transakcije: trajanje, raskid i produljenje

Raskid:

1. Kupac uvijek može raskinuti ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme i odnosi se na redovnu isporuku proizvoda, digitalnog sadržaja ili usluga u skladu s dogovorenim pravilima o raskidu i otkaznim roku od najviše dva mjeseca.

2. Kupac uvijek može raskinuti ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i odnosi se na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju), digitalnog sadržaja ili usluga na kraju određenog razdoblja, poštujući propise o raskidu dogovorene u tu svrhu i otkazni rok od najviše dva mjeseca.

3. Kupac može pismeno raskinuti ugovore navedene u prethodnim odlomcima.

Produljenje:

4. Ugovor koji se sklopi na određeno razdoblje i odnosi se na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju), digitalnog sadržaja ili usluga automatski će se produljiti za isto određeno vrijeme.

5. Spomenuti otkazni rokovi također se odnose na raskide od strane poduzetnika 

10. Plaćanje

1. Kupac je dužan platiti poduzetniku tijekom postupka narudžbe i na web-stranici navedenim načinima plaćanja. Poduzetnik može slobodno ponuditi razne načine plaćanja koji se s vremena na vrijeme mogu promijeniti. Ako nije drukčije određeno, kupac je dužan platiti u roku od 14 dana od dostave.

2. Ako kupac ne izvrši svoje obveze plaćanja na vrijeme, odmah podliježe zakonskoj odgovornosti, bez potrebe za obavijesti o neispunjavanju obveza. Poduzetnik ima pravo povećati iznos plativ po zakonskoj kamatnoj stopi i ima pravo naplatiti kupcu nastale izvansudske troškove naplate.

11. Zadržavanje prava vlasništva

1. Isporučena roba ostaje u vlasništvu poduzetnika sve dok kupac ne plati dogovoreni iznos u cijelosti.

12. Odgovornost

1. Ovisno o namjeri ili grubom nemaru, ukupna odgovornost poduzetnika prema kupcu zbog pripisivog neuspjeha u izvršenju ugovora ograničena je na naknadu do najvišeg iznosa predviđenog za taj ugovor. U slučaju dugoročnog ugovora, navedena odgovornost ograničena je na naknadu iznosa koji je kupac dugovao poduzetniku u 3 mjeseca prije događaja koji je prouzročio štetu.

2. Poduzetnik ne odgovara kupcu za neizravnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na posljedičnu štetu, gubitak dobiti, propuštenu uštedu, gubitak podataka ili štetu uslijed prekida poslovanja.

3. Kupac nadoknađuje poduzetniku bilo kakve zahtjeve prema trećim stranama, osim u slučaju namjere ili namjernog nemara od strane poduzetnika ili zakonskog direktora poduzetnika.

4. Prethodni odlomci ne primjenjuju se na štetu koju je kupac pretrpio zbog preprodaje neispravnih proizvoda kupljenih od poduzetnika, u slučaju da se kupčevi klijenti obvežu na pravne postupke protiv njih.

5. Osim ako je izvršenje ugovora trajno nemoguće, odgovornost poduzetnika zbog pripisivog neispunjavanja obveza iz ugovora nastaje samo ako kupac odmah pismeno obavijesti poduzetnika, uz razumni rok za otklanjanje kvara, a poduzetnik nastavi zaostajati u ispunjavanju svoje obveze i nakon tog roka. Obavijest o neispunjavanju obveza mora sadržavati što potpuniji i detaljniji opis nedostatka, tako da se poduzetniku pruži prilika da odgovarajuće odgovori.

6. Uvjet za svako pravo na naknadu štete jest da kupac poduzetniku uvijek pismeno prijavi štetu što je prije moguće, ali najkasnije 14 dana nakon što nastane. Šteta na koju poduzetniku nije skrenuta pozornost u tom roku ne ispunjava uvjete za naknadu, osim ako kupac ne dokaže da nije mogao ranije prijaviti štetu.

7. U slučaju više sile, poduzetnik nije dužan nadoknaditi bilo kakvu štetu kupcu.

13. Postupak prigovora

1. Poduzetnik ima dovoljno oglašen postupak prigovora i postupit će po prigovoru u skladu s tim postupkom.

2. Prigovori koji se odnose na izvršenje ugovora moraju se podnijeti poduzetniku, potpuno i jasno opisani, u razumnom roku nakon što kupac utvrdi nedostatke.

3. Na pritužbe podnesene poduzetniku odgovorit će se u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako prigovor zahtijeva predvidivo duže vrijeme obrade, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s potvrdom primitka i naznakom kad kupac može očekivati opsežniji odgovor. 

14. Sporovi

1. Ugovori između poduzetnika i kupca na koje se primjenjuju ovi uvjeti i odredbe isključivo su regulirani hrvatskim zakonima.

2. Svi sporovi koji bi mogli proizaći iz ugovora i ne mogu se sporazumno riješiti, mogu se podnijeti isključivo sudu u Oost-Brabantu, mjesto ‘s-Hertogenbosch. To ovisi o mjeri u kojoj obvezni propisi o nadležnosti ograničavaju taj izbor. Poduzetnik i kupac mogu riješiti svoje sporove obvezujućim savjetima ili arbitražom.

Opći uvjeti korištenja web stranice koibonsaishow.com

1. Definicije

 • Korisnički račun: Račun koji korisnik mora generirati da bi mogao slati narudžbe, sudjelovati u aukcijama i ostavljati recenzije.. 
 • Prodavač(i) treće strane: Treća osoba koja nudi korisnicima proizvode putem web stranice. 
 • Korisnik: Svaki posjetitelj web stranice.
 • Opći uvjeti korištenja: Ovi uvjeti korištenja su za web stranice.
 • Recenzija: Recenzija koju može ostaviti korisnik, web stranice ili prodavač(i) treće strane.
 • Aukcije: Aukcije koje se održavaju na web stranici.
 • KBS: Koi & Bonsai Show
 • Web stranica: web stranica, kao što je aktivno možete naći pod URL koibonsaishow.com i bilo koje druge web stranice, URL ili aplikacije posvećene KBSu.

2. Primjenjivost

 1. Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se svakom korištenju web stranice, uključujući i korištenje korisničkog Računa.
 2. KBS zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta Korištenja s vremena na vrijeme. Izmijenjeni Opći uvjeti korištenja primjenjivat će se čim su objavljeni na web stranici. Iz tog razloga, savjetujemo vam da redovito provjeravate Opće uvjete korištenja.

3. Korisnički račun

 1. Da biste mogli slati narudžbe, sudjelovati u aukcijama i ostavljati recenzije, potrebno je generirati račun. Korisnik može generirati račun dostavljajući potrebne podatke putem on-line obrasca na web stranici. Ovaj obrazac možete naći pod naslovom “Novi kupac?”.
 2. Da bi generirao račun, Korisnik mora:
  1. imati najmanje 18 godina starosti u trenutku traženja računa.
  2. imati važeću e-mail adresu.
 3. Nakon generiranja računa, Korisnik će primiti e-mail za potvrdu. Čim je račun aktiviran, korisnik se može prijaviti koristeći njegovu ili njezinu e-mail adresu i izabranu lozinku.
 4. Određena e-mail adresa se može koristiti samo jednom za generiranje računa. Račun je vrlo ličan, ne može se transferirati, i povezan je s korisnikom koji je generirao račun.
 5. Korisnik se mora osigurati da su informacije koje on ili ona opskrbljuje, što se tiče Korisničkog računa i svake daljne komunikacije s KBS, korektne, kompletne i aktualne. Korisnik može napraviti promjenu u ličnim podacima prijavom na račun i obradom promjene.
 6. Korisnik treba zadržati lozinku u tajnosti i mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo neovlaštenim trećim stranama saznanje i korištenje lozinke i/ili Računa.
 7. Korisnik je dužan izvjestiti KBS odmah u slučaju gubitka, krađe ili (sumnjive) zlouporabe ili neovlaštenog korištenja lozinke i/ili računa. Do momenta kada KBS primi ovu obavijest, Korisnik se smatra odgovornim za bilo kakve štete nastale zbog zlouporabe lozinke i/ili računa.
 8. Ako KBS utvrdi ili ima razlog za sumnju da neovlaštene treće osobe koriste ili imaju mogućnost da koriste Korisnički račun, KBS zadržava pravo da odmah blokira račun, i da oporavlja bilo kakvu štetu koju KBS može pretrpjeti kao rezultat toga zbog Korisnika, bez da se KBS smatra odgovorna za štetu koju trpi Korisnik.

4. Korištenje web stranice

 1. Korisnik jamči da su informacije i podaci dobivene od njega ili nje točne, kompletne i pouzdane. KBS zadržava pravo provjeriti ispravnost isporučenih informacija i podataka, te ukloniti informacije i podatke korisnika u slučaju da se dokaže da su informacije netočne ili ako se njihova ispravnost ne može potvrditi.
 2. Korisnik ne smije:
  • ometati rad web stranice ili koristiti softver koji može ometati rad web stranice; 
  • započeti procese ili im omogućiti da nastave, od kojih on ili ona mogu sumnjati da će onemogućiti drugim korisnicima interneta ili negativno utjecati na korištenje web stranice;
  • se predstavljati kao drugi korisnik.
 3. Korisnik ne smije ponavljati ili stavljati na raspolaganje (uz pomoću deeplinking ili drukčije) web stranicu ili bilo koji njen dio bez prethodno dosegnutog pisanog dopuštenja od KBS.

5. Narudžbe

 1. Generalne Uvjete korištenja KBS i Uvjete povratka KBS su primjenjive svim narudžbama sa KBS stavljene preko web stranice. Korisnik prihvaća ove opće uvjete i uvjete povratka kada generira račun.
 2. Za narudžbe od prodavaca treće strane putem web stranice, Opći Uvjeti i Uvjeti povratka trećih strana mogu biti primjenjeni. Njih možete naći na stranicama kompanije treće strane. Ako prodavač(i) treće strane nema zasebne opće uvjete I uvjete povratka, Opći uvjeti korištenja KBS se primjenjuju kupovnom sporazumu između Korisnika i Prodavca treće strane.

6. Aukcije

 1. Uvijeti aukcija od KBS su primjenjive aukcijama koje se drže na KBS web stranici. Korisnik prihvaća ove uvijete prilikom generiranja računa, ili barem u trenutku kada prvo sudjeluje u aukciji.
 2. Korisnik ne smije neopravdano ili nepropisano utjecati na ponudu na bilo koji način.

7. Recenzije

 1. Nakon kupnje putem web stranice, Korisnik može biti odazvan od ili u ime KBS da procijeni KBS, web stranicu i/ili prodavca(e) treće strane uz pomoću ostavljanja Recenzije. KBS zadržava pravo – ali ne i obavezu da postavi recenziju na web stranicu ili da ju objavi na bilo koji drugi način, uključujući ime, mjesto stanovanja i datum recenzije kao isporučene od Korisnika.
 2. U slučaju da su recenzije prikupljene od trećih osoba u ime KBS, Opći uvijeti i/ili uvijeti korištenja treće strane su primjenjivi recenzijama.
 3. KBS zadržava parvo da ne objavi recenziju ili da je ukloni s web stranice, ako prodavac treće strane može dokazati da je recenzija u pitanuju :
  • u suprotnosti sa zakonima ili propisima koji su na snazi;
  • u suprotnosti sa javnim redom ili pristojnost
  • samo recenzija proizvoda;
  • recenzija koja se ne odnosi na prodavca treće strane u pitanju; 
  • sadrži osobne podatke o trećoj strani; 
  • sadrži URL ili reklamiranje;
  • je prevarljiva.

8. Okončavanje korisničkog računa i funkcionalnosti web stranice

 1. KBS zadržava pravo odbiti korisnika ili prekinuti mu račun jednostrano ako postoji razlog za to, na primjer u slučaju:
  • neovlaštene uporabe ili zlouporabe web stranice i/ili računa
  • nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja ili uvija aukcija;
  • nepridržavanje sporazuma sklopljenih između korisnika I KBS i/ili prodavatelja treće strane
 2. Osim toga, KBS ima parvo da ograniči, uskrati ili oduzima neke moguće uzance ili privremeno blokira račun u slučajima kao što su opisani u članku 8.1.
 3. U svim vremenima, KBS zadržava pravo da zaustavi dostupnost određenih funkcionalnosti web stranice ili ih popraviti.

9. Privatnost I lični podaci

 1. Lični podaci isporučeni od strane korisnika KBS, kao što je njegovo ili njeno ime i adresa, brojevi telefona I e-mail adrese su obrađene u datotekama koje su vlasništvo KBS. KBS će koristit ove informacije kako bi upravljala računima I aukcijama, procesirala narudžbe, isporuke i fakturiranje, također moguće posredovanje u sporovima između korisnika I prodavatelja treće strane.
 2. U svim vremenima, korisnik ima mogućnost da pristupi, izmijeni ili proširi njegove ili njene lične podatke prijavom na svoj račun.
 3. U načelu, KBS neće dostaviti lične podatke trećim osobama, osim ako je to potrebno kako bi se izvršio ugovor s korisnikom. Na primjer, KBS će dostaviti korisničko ime I adresu, e-mail adresu I broj telefona prodavcima treće strane, u slučaju da je to potrebno za izvršavanje kupoprodajnog ugovora između korisnika i prodavatelja treće strane. Komunikacija između korisnika I prodavatelja treće strane se obavlja putem e-mail aplikacije KBS-a. Komunikacija se čuva na KBS serverima kojima KBS ima pristup i može koristit kako bi:
  • pomogli korisniku i/ili prodavatelju treće strane u slučaju pitanja 
  • procijenili ako prodavatelj treće strane zadovoljava/ispuni svoje zahtjeve; 
  • I analizirali poboljšanje procesa.
 4. Ova web stranica koristi Cookies. Cookies su na primjer razmještene da pamte predane log in podatke. Osim toga, cookies treće strane su razmještene na web stranici.
 5. Korisnik može podesiti svoj internet preglednik na takav način da ne prima kolačiće tijekom svoje posjete web stranici. Međutim, moguće je, u ovom slučaju da korisnik ne može u potpunosti iskoristit sve funkcionalnosti web stranice, ili njegov pristup dijelovima web stranice i/ili računa može biti ograničen.
 6. KBS zadržava pravo da pohrani podatke o ponašanju posjetitelja na web stranici (korištene IP adrese, između ostalog) ako se pojave sumnje da ima zlostavljanja i/ili neovlaštenog korištenja web stranice putem korisničkog računa.
 7. Za više informacija o načinu na kojem KBS koristi lične podatke korisnika, i implementaciju cookie-a na web stranicu, molimo Vas pogledajte KBS politiku privatnost, koju možete pronaći na web stranici.

10. Intelektualno vlasništvo i podaci trećih strana

 1. Ako nije drugačije navedeno, sva prava, uključujući autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva informacija navedenim na web stranici ih zadržava KBS, toliko koliko nisu rezervirane od trećih strana / nositelja licenci koje čine informacije dostupne.
 2. Korisniku je dopušteno da konzultira informacije dostavljene na web stranici i napraviti kopiju za ličnu upotrebu, kao što je printanje i čuvanje. Bilo koji rugi način upotrebe, na primjer čuvanje I kopiranje (djelova) web stranice na drugim internetskim web stranicama ili kreiranje konekcija, hiperlinkova ili deeplinkova, na (djelovima) web stranice, nije dozvoljen bez izričitog pismenog odobrenja od KBS. 
 3. Podaci s web stranice se djelimično opskrbljuju od trećih strana , kao što su Prodavači trećih strana i Korisnici (u slučaju recenzija). KBS se ne smatra odgovornom za bilo kakvu štetu koja nastane zbog nepravilnih, nepotpunih ili pogrešnih informacija dobijenih od trećih strana na web stranici.
 4.  Web stranica može sadržavati linkove za vanjske internetske stranice. KBS se ne može smatrati odgovornom za uporabu ili sadržaj web-stranica na kojima je uključen link za web stranicu.

11. Odgovornost

 1. Korisnik priznaje da u slučaju narudžbi s Prodavcima treće strane, kupoprodajni ugovor se pravi između Korisnika i Prodavca, a KBS ne sudjeluje niti će sudjelovati u tom ugovoru.
 2. Tako, KBS nije dužna potvrditi ili procijeniti kvalitet, kvantitet ili kapacitet proizvoda koje Prodavac treće strane nudi I ne može se smatrati odgovornom ni na koji način za štete koje proizlaze iz pogrešnih, netočnih ili nepotpunih informacija.
 3. U slučaju da je KBS odgovorna za takve štete, odgovornost je limitirana kupovnoj cjeni proizvoda, kao što je u svakom slučaju fakturirana Korisniku od Prodavca treće strane.
 4. Odgovornost KBS, bilo kakve prirode ona bila, je ograničena na iznos koji KBS-ino osiguranje za odgovornost obešteti u tom slučaju.

12. Razne

 1. Ako jedna ili više odredbi ovih Uvjeta mogu biti ili postanu nevažeće ili nisu više obavezujuće ili izvršne , ostale odredbe ostaju u potpunost važeće. U tom slučaju, KBS će zamijeniti odredbu u pitanju s novom, koju će KBS determinirati.
 2. Za korištenje web stranice, korištenje računa i ovih Uvjeta i odredbi, samo hrvatski zakon je primjenjiv.